Onderwijs aan Nieuwkomers

In de Duin- en Bollenstreek werken schoolbesturen en gemeenten samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers.
Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken zoals kinderen van asielzoekers en kinderen van arbeidsmigranten. Ook in Nederland geboren kinderen van statushouders en arbeidsmigranten met een taalachterstand in de Nederlandse taal behoren tot de doelgroep waarvoor een specifiek aanbod is ontwikkeld.

Uitgangspunt bij de vormgeving is het vijf fasenmodel zoals verwoord in het boekje “Ruimte voor talenten”.

Informatie Taalklas
Duin- en Bollenstreek

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en geen Nederlands spreken gaan naar “De Taalklas Duin- en Bollenstreek” in Noordwijkerhout.
De Taalklas geeft onderwijs aan kinderen op het niveau van groep 3 – 8.

Informatie voor Basisscholen in de
Duin- en Bollenstreek

Onderwijs aan nieuwkomers vraagt om een meerjarige aanpak waarbij het kind centraal staat. Basisscholen zijn samen met de taalklas en de onderwijsondersteuners NT2 verantwoordelijk voor de meerjarige ondersteuning van anderstalige kinderen.

Informatie voor de medewerkers van Vluchtelingenwerk en Welzijnskwartier

Medewerkers van Vluchtelingenwerk en de Stichting Welzijnskwartier helpen statushouders om een plek te vinden in de samenleving.

Daar hoort ook het vinden van een passende school bij.

samenwerkende gemeenten

gemeente-logos