Eerste opvang in de taalklassen

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en geen Nederlands spreken vormen de doelgroep.
Zij verblijven hier in principe één jaar in de taalklas, afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kan deze periode langer of korter zijn.
Fase: groep 3 – 8: 6 – 12 jarigen. (Het kind moet “toe” zijn aan het aanbod).

Instroom
Na instroom start de intakeprocedure.
Uiterlijk binnen 3 weken wordt de beginsituatie in kaart gebracht.
Beginniveau van minimaal:

 • Lezen in eigen taal
 • Schrift
 • Technisch lezen
 • Nederlandse taal
 • Rekenen
 • Observatie sociaal emotionele ontwikkeling

Deze gegevens worden vastgelegd in het OPP.
Driemaal per jaar (periodes van 13 weken) is de toetsperiode.

De uitkomsten worden geanalyseerd en vormen de input voor aanpassingen in het OPP.
1. Onderwijskwaliteit
Er wordt systematisch en planmatig gewerkt volgens een vaste cyclus.
2. Organisatie van het aanbod
In de taal/nieuwkomersklassen wordt thematisch gewerkt.
3. Onderwijsaanbod: minimum doelen voor:

 • Leerlijn technisch lezen
 • Leerlijn spelling
 • Leerlijn rekenen
 • Leerlijn begrijpend lezen
 • Leerlijn mondelinge taal

Uitstroom taal-nieuwkomersklas
Om de overstap naar de ontvangende school zo goed mogelijk te laten verlopen is een stappenplan ontwikkeld die 10 weken voor de daadwerkelijke uitstroom begint en in ieder geval 10 weken doorgaat in de basisschool.

Hierbij zijn de leerling en ouders, de taal-nieuwkomersklas, de onderwijsondersteuner NT2 en de basisschool betrokken.

Belangrijk uitgangspunt: de doorgaande lijn is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van taalklas, onderwijsondersteuner NT2 en de ontvangende basisschool.
Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld.