Voor- en vroegschoolse educatie

De integratie van jonge kinderen (0-4 jaar) kan bevordert worden via de kinderopvang.
Gemeentes kunnen de deelname van deze doelgroep bevorderen door:

  • Alle kinderen 0-4 jaar in beeld brengen en bereiken
  • Voldoende voorzieningen, niet alleen vanaf 2 jaar e.o.
  • Ruime peuteropvang subsidie, extra steun voor niet werkenden
  • Extra dagdelen voor anderstalige kinderen
  • Speelzalen met ruimere openingstijden
  • Bekwame leidsters en professionele ondersteuning
  • Samenwerking met andere organisaties en ondersteuners
  • Focus op ouderbetrokkenheid en ouderintegratie
  • Bieden van projecten zoals gezinsmaatjes en oudergroepen
  • Bieden van voorlichting en scholing van anderstalige ouders (CJG, VW, Kreda)

Zie verder de checklist voor gemeenten “De integratie van jonge vluchtelingen/anderstalige kinderen” in de bijlages)

Voor de integratie van jonge nieuwkomers en kinderen geboren in gezinnen van arbeidsmigranten en statushouders is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang.