Kwaliteit

In de afgelopen periode hebben zowel Sardes, Oberon, de Onderwijsraad als de Inspectie van Onderwijs onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelingsmogelijkheden en de schoolloopbaan voor nieuwkomers. Ook de stuurgroep heeft kwaliteitseisen benoemd.

Zo komen we tot de volgende conclusies en aanbevelingen, tevens indicatoren voor kwaliteitsbeleid.

Algemeen:

 • Effectieve bundeling op regionaal niveau tussen gemeenten, schoolbesturen en partners is voorwaarde voor kwaliteit
 • Werk met een stuurgroep en een coördinator
 • Kwaliteitsborging is een belangrijke taak voor bestuurders
 • Zorg voor een goede infrastructuur t.a.v. leerlingenvervoer
 • Maak een meerjarenplanning
 • Zorg voor organisatorische en financiële flexibiliteit

Specifiek:
0 – 4 jarigen

 •  Zorg voor een betere toegankelijkheid van jonge kinderen aan peuterspeelzalen en VVE voorzieningen
 • Zijn alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen in beeld
 • Zorg voor een kwalitatief aanbod voor alle peuters

6 – 12 jarigen

 • Zorg voor gedegen lesmateriaal
 • Zorg voor een kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de taal/nieuwkomersklassen
 • Aandacht voor leerlijnen en inhoud
 • Ondersteuning van ouders en leerlingen is nodig

Doorstroom vanuit taalklas naar de basisschool

 • Verbeter de kwaliteit van de doorstroom van kinderen vanuit de taal/nieuwkomersklassen naar de basisscholen
 • Verantwoordelijkheid reguliere basisscholen: besef dat anderstalige kinderen na een jaar nieuwkomersonderwijs achter lopen in hun taalontwikkeling. Vraagt kennis en kunde om achterstanden in te laten lopen
  Professionalisering
 • Professionalisering is een belangrijke factor in de kwaliteitsborging
 • Zorg voor goed opgeleide leraren NT2
 • Vraagt om een meerjarige, breed gedragen aanpak