Psycho sociale ondersteuning

Zorg voor vluchtelingenkinderen
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om integrale zorg voor kinderen en gezinnen te organiseren, op maat en dichtbij het gezin. Het is van belang dat ook vluchtelingenkinderen bijtijds worden toegeleid naar zorg wanneer zij deze nodig hebben. Binnen het reguliere aanbod moet het mogelijk zijn om maatwerk te leveren voor de moeilijk bereikbare groepen. Een ‘outreachende’ benadering verhoogt de effectiviteit, evenals een cultuursensitieve benadering. Het is van belang om dit goed vorm te geven, ook met het oog op het voorkomen van duurdere zorg.
Vluchtelingen hebben een hoger risico op de ontwikkeling van psychische klachten/stoornissen. Het percentage posttraumatische-stressstoornissen en depressies ligt fors hoger dan de gemiddelde inwoner van Nederland. Positieve schoolervaringen zijn van groot belang voor een gezonde ontwikkeling van vluchtelingenkinderen. Het helpt hen de draad weer op te pakken, ondanks alles wat ze
achter de rug hebben. Het is uiteraard eveneens van belang dat de schoolloopbaan goed wordt afgerond en dat een startkwalificatie behaald wordt.

Zorg voor en om kinderen van arbeidsmigranten
In de Duin- en Bollenstreek zijn veel arbeidsmigranten werkzaam. Omdat zij een andere positie innemen dan vluchtelingen, niet verplicht zijn om Nederlands te leren, beginnen hun kinderen vaak met een grote taalachterstand op school. Daarnaast spelen er binnen de groep arbeidsmigranten meer problemen, die doorwerken in de levens van de kinderen, zoals huisvesting. We zien, dat sommige werkgevers en uitzendbureaus deze groep uitbuiten. Ze moeten bijvoorbeeld tot ’s avonds laat doorwerken, terwijl de kinderen alleen thuis zitten.

Het aantal EUarbeidsmigranten is flink gestegen, maar de problematiek van hun kinderen krijgt weinig aandacht.

Gebrek aan expertise, kennis en vaardigheden
De signalering van psychische klachten en toeleiding naar passende zorg zowel voor zowel ouders als kinderen van bovengenoemde doelgroepen is al jaren een erkend probleem in de gemeenten en bij betrokkenen in de GGZ-keten. Er zijn weliswaar experts met expliciete deskundigheid op het gebied van cultuur-sensitieve psycho sociale hulpverlening, maar het aantal van deze experts is beperkt.

Momenteel is er maar een klein deel van de zorgverleners die over deze deskundigheid beschikt.
Uit: Psychosociale ondersteuning van statushouders in Haarlem/Zandvoort en door Larissa van Beek, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is een groep van instellingen en organisaties die zich bezig houdt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Sinds begin 2017 is ARQ gestart met het ARQ kenniscentrum migratie. De partners in ARQ bundelen krachten voor optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten.

Op dit moment lopen er proeftuinen in de gemeentes Dordrecht en Haarlem. (zie bijlages)

Belangrijkste pijlers: ontwikkelen van een sociale kaart, kennisbevordering, vroegsignalering & monitoring en preventieve interventies.

Conclusie
Voor ouders en kinderen in de Duin- en Bollenstreek van de specifieke doelgroep vluchtelingen, (ex-) asielzoekers, (arbeids-)migranten is een zeer beperkt passend aanbod beschikbaar.
In evaluaties en onderzoeksrapporten (o.a. Zorggebruik nader bekeken: Vraag en aanbod in de jeugdzorg in Holland Rijnland door het NJI) worden deze doelgroepen niet specifiek meegenomen.

Afspraak
Een werkgroep gaat het huidige aanbod voor psycho-sociale ondersteuning voor vluchtelingen/statushouders/arbeidsmigranten in kaart brengen en aanbevelingen formuleren om het aanbod te optimaliseren.

ARQ, het Nationaal Psychotrauma Centrum en Kenniscentrum Migratie kan hierbij ondersteuning bieden.

Aandachtsgebieden: signalering, route, aanbod, monitoring, preventieve programma’s, professionalisering CJG mensen.

Het aantal EUarbeidsmigranten is flink gestegen, maar de problematiek van hun kinderen krijgt weinig aandacht.

Voor de regio Duin- en Bollenstreek is bij het JGT geen sociale kaart voor statushouders/migranten bekend.
Een passend aanbod kan –naast gemist talent- veel problemen (waar gemeenten financieel verantwoordelijk voor zijn) voorkomen.