Betrokken partijen bij de ontwikkeling van het regionale beleid onderwijs aan nieuwkomers

  1. Een inhoudelijke werkgroep bestaande uit de leerkrachten werkzaam in de taal/nieuwkomersklassen en vliegende brigade heeft samen met een specialist (Marieke Postma LOWAN) een gezamenlijk gedragen inhoud/visie over het onderwijs in het eerste jaar, de overgang naar het regulier en de ondersteuning binnen de basisschool uitgewerkt.
  2. Een stuurgroep bestaande uit schoolbestuurders, beleidsambtenaren van alle gemeenten en de directies van de uitvoerende organisaties heeft aan de beleidsmatige, bestuurlijke en financiële voorwaarden gewerkt. Deze stuurgroep blijft in stand en zal in ieder geval tweemaal per jaar het regionale beleid evalueren en zo nodig bijstellen zowel op inhoudelijk, procesmatig als financieel terrein.
  3. Een groep bestaande uit de kwaliteitsmedewerkers van de schoolbesturen houdt zich bezig met de doorgroeifase: wat heeft een basisschool nodig om aan de ondersteuningsbehoeften van anderstalige kinderen te voldoen? Er is er een professionaliseringsplan ontwikkeld voor de hele regio. Deze groep zal ook worden betrokken bij de evaluatie en het vervolg.
  4. De overgang van PO naar VO: in samenwerking tussen de taalklassen PO, de ISK VO, samenwerkingsverband PO en VO en gemeenten wordt er gewerkt aan een constructie om de aansluiting van 11-12-13-jarige nieuwkomers in het VO te versterken.
  5. Definitieve besluitvorming vindt plaats binnen het bestuur van het samenwerkingsverband, op ambtelijk niveau en uiteindelijk wordt de samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten bekrachtigd binnen het REA: de regionale, educatieve agenda.