Meerjaren model

Over het geheel genomen vindt de wetenschap dat tweedetaal ontwikkeling niet bevorderd wordt door langdurige, aparte opvang zonder veel contacten met levend Nederlands. Nieuwkomers hebben meer baat bij een sociaal-, taal- en inhoudsrijke omgeving waarin ze uitgebreid interacteren met Nederlandse leeftijdsgenoten.

Verder is bekend, dat de ingroei van nieuwkomers niet met een (half) jaar gericht tweedetaal onderwijs is geregeld. De huidige termijn van een jaar is veel te kort om zonder verdere steun te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Tweede taalontwikkeling kost tijd, heel veel tijd. Een meerjarig model beslaat bij oudere nieuwkomers zeker vier, vijf jaar. Bij jongere kinderen mogelijk korter.

Tweede taalontwikkeling kost tijd, veel tijd. Nieuwkomers hebben baat bij contact met Nederlandse leeftijdsgenoten.
Daarom is NT2 onderwijs een verantwoordelijkheid van gemeenten en schoolbesturen samen.