Uitgangspunten bij het onderwijs aan nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek

In het afgelopen jaar is in opdracht van het bestuur van het samenwerkingsverband en de Duin- en Bollen gemeenten gewerkt aan de ontwikkeling van een regionaal beleid onderwijs aan nieuwkomers.

Doel: de ontwikkeling van een stabiele, kwalitatief sterke structuur voor onderwijs aan nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek die fluctuatie-bestendig is.
Uitgangspunt bij de vormgeving is de visie zoals ontwikkeld door het Ministerie van Onderwijs, de PO Raad en het Lectoren initiatief professionalisering taalonderwijs nieuwkomers “Ruimte voor nieuwe talenten”. Hierbij wordt uitgegaan van vijf fases (een jaar full-time taalaanbod, een jaar met ambulante ondersteuning in de basisschool en gemiddeld drie jaar gedifferentieerde taalondersteuning in de basisschool) die nodig zijn voordat een nieuwkomer goed geïntegreerd is in het Nederlandse onderwijs.

Andere belangrijke uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de vormgeving van dit beleid:

  • Onderwijs aan nieuwkomers vraagt om een meerjarige aanpak waarbij het kind centraal staat.
  • De gehanteerde visie rondom basisondersteuning en aanvullende ondersteuning van het samenwerkingsverband, dit heeft geresulteerd in de beschikbaarheid van onderwijsondersteuners NT2.
  • Om een duurzaam aanbod van nieuwkomersonderwijs te kunnen organiseren dat goed kan anticiperen op groei en krimp is een stevige regionale samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen onontbeerlijk.(zie ook Organiseren van nieuwkomersonderwijs door Sardes).
  • Bevindingen van de onderwijsinspectie.

We hanteren de brede definitie: alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen, zoals: asielzoekers, kinderen van arbeidsmigranten, in Nederland geboren kinderen van statushouders en kinderen van remigranten behoren tot de doelgroep.